Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Wydział Komunikacji i TransportuWydział Komunikacji i Transportu informuje, że celem lepszego zarządzania ruchem klientów został ponownie uruchomiony system kolejkowy, który porządkuje kolejność załatwiania spraw. W związku z tym warunkiem koniecznym jest pobranie z biletomatu (usytuowanego w poczekalni) do każdej sprawy jednego biletu (np. w celu dokonania rejestracji 2 samochodów zachodzi potrzeba pobrania 2 biletów, w celu odbioru prawa jazdy i rejestracji motocykla – identycznie – trzeba pobrać 2 bilety itd.). Pobrany bilet zawiera oznaczenie literowo cyfrowe, gdzie litera określa rodzaj kolejki, a cyfry oznaczają numer biletu w danej kolejce ( np. B005, A030). Po pobraniu biletu klient oczekuje na wezwanie do stawiennictwa w okienku obsługi klienta, gdzie o kolejności wezwania decyduje godzina pobrania biletu, a nie kolejność numerów na biletach (np. bilet B005, pobrany o godz. 10:00, będzie wezwany później niż bilet A030, pobrany o godz. 9:00).

Ponadto istnieje również możliwość internetowej rezerwacji kolejki na dowolnie dostępny dzień i godzinę. Wszelkie informacje i reguły dotyczące tej usługi podane są w zakładce poniżej pn. „Internetowa rezerwacja kolejki”

Czas obsługi klientów:
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w:
Poniedziałek 7:30-16:00
Wtorek - Czwartek 7:30-15:00
Piątek 7:30- 13:30
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek - Czwartek 7:30-14:30
Piątek 7:30- 13:30

Uwaga: ostanie bilety wydawane są najpóźniej 30 min przed końcem obsługi klientów.

Numery kont do wpłat:

 • dokumenty komunikacyjne, prawo jazdy: konto Starostwa nr 7289 0500 00 2000 0000 0202 0001 Bank Spółdzielczy w Prudniku
 • opłata ewidencyjna: konto Starostwa nr 1289 0500 0020 0000 0002 0200 14 Bank Spółdzielczy w Prudniku
 • Gotowe wnioski, formularze i opisy załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu

  Uzyskanie wtórnika dowodu rejestracyjnego w przypadku jego utraty (zgubienie, kradzież)

  Kategoria Opis
  Komórka odpowiedzialna:Wydział Komunikacji i Transportu
  Miejsce załatwienia sprawy:ul. Kościuszki 76, Dział Rejestracja, parter
  godziny urzędowania: poniedziałek-czwartek 7:30-15:00, piątek od 7:30 do 14.30
  tel. 077-436-93-00 (wew. 400) fax/ 077-436-93-01 (wew. 401)
  Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 - z późn. zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( tekst jednolity Dz.U. Nr 137 z 2007r., poz.968 )
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego ( Dz.U. Nr 133 z 2002r., poz.1122 z póżn. zm. )
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( tekst jednolity Dz.U. Nr 186 z 2007r., poz. 1322 )
  • ustawa o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz.1635 )
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic ( tablicy ) rejestracyjnych pojazdów ( Dz.U. Nr 230 z 2003r., poz. 2302 z późn. zm. )
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz.U. Nr 121 z 2007r., poz. 839 )
  • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zmianami )
  Wymagane dokumenty:
  • upoważnienie pozostałych współwłaścicieli pojazdu
  • wniosek złożony przez właściciela pojazdu ( na formularzu dostępnym w Wydziale Komunikacji )
  • wyciąg z rejestru badań technicznych pojazdów prowadzonego przez stację kontroli pojazdów, określającego termin następnego badania technicznego pojazdu;
  • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
  • karta pojazdu, jeżeli była wydana;
  • potwierdzenie wniesienia opłat
  • dowód osobisty potwierdzający miejsce zamieszkanie w przypadku osoby prawnej : aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, pełnomocnictwo.
  Opłaty:Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
  Forma płatności:gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57890500002001000002150104
  Opłata ewidencyjna:0,50zł
  Forma opłaty ewidencyjnej:gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 12890500002000000002020014 Bank Spółdzielczy w Prudniku
  Inne opłaty:54zł + 18,50zł (za pozwolenie czasowe)
  Forma płatności dla innych opłat:gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001Bank Spółdzielczy w Prudniku
  Termin składania dokumentów lub miejsce:na bieżąco
  Termin załatwienia sprawy:nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej- nie później niż dwa miesiące
  Dodatkowe informacje:

  Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.

  Na okres do wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego, nie dłuższy jednak niż 30 dni, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje pozwolenie czasowe.

  Wtórnik dowodu rejestracyjnego wydawany jest właścicielowi po zwrocie pozwolenia czasowego, przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana i okazaniu ubezpieczenia OC.

  Tryb odwoławczy:nie przysługuje
  Pliki do pobrania: - Wniosek
  - Oświadczenie

  Wróć do wyboru sprawy z tego Wydziału

  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności