Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Wydział Komunikacji i TransportuWydział Komunikacji i Transportu informuje, że celem lepszego zarządzania ruchem klientów został ponownie uruchomiony system kolejkowy, który porządkuje kolejność załatwiania spraw. W związku z tym warunkiem koniecznym jest pobranie z biletomatu (usytuowanego w poczekalni) do każdej sprawy jednego biletu (np. w celu dokonania rejestracji 2 samochodów zachodzi potrzeba pobrania 2 biletów, w celu odbioru prawa jazdy i rejestracji motocykla – identycznie – trzeba pobrać 2 bilety itd.). Pobrany bilet zawiera oznaczenie literowo cyfrowe, gdzie litera określa rodzaj kolejki, a cyfry oznaczają numer biletu w danej kolejce ( np. B005, A030). Po pobraniu biletu klient oczekuje na wezwanie do stawiennictwa w okienku obsługi klienta, gdzie o kolejności wezwania decyduje godzina pobrania biletu, a nie kolejność numerów na biletach (np. bilet B005, pobrany o godz. 10:00, będzie wezwany później niż bilet A030, pobrany o godz. 9:00).

Ponadto istnieje również możliwość internetowej rezerwacji kolejki na dowolnie dostępny dzień i godzinę. Wszelkie informacje i reguły dotyczące tej usługi podane są w zakładce poniżej pn. „Internetowa rezerwacja kolejki”

Czas obsługi klientów:
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w:
Poniedziałek 7:30-16:00
Wtorek - Czwartek 7:30-15:00
Piątek 7:30- 13:30
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek - Czwartek 7:30-14:30
Piątek 7:30- 13:30

Uwaga: ostanie bilety wydawane są najpóźniej 30 min przed końcem obsługi klientów.

Wydział Komunikacji i Transportu Informuje, że sprawy dotyczące rejestracji pojazdu, odbioru dowodu rejestracyjnego, zawiadomienia zgłoszenia sprzedaży, począwszy od miesiąca czerwca 2019 r., można załatwiać w każdy poniedziałek miesiąca do godz. 18:00.

Numery kont do wpłat:

 • dokumenty komunikacyjne, prawo jazdy: konto Starostwa nr 7289 0500 00 2000 0000 0202 0001 Bank Spółdzielczy w Prudniku
 • opłata ewidencyjna: konto Starostwa nr 1289 0500 0020 0000 0002 0200 14 Bank Spółdzielczy w Prudniku
 • Gotowe wnioski, formularze i opisy załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu

  Wyrejestrowanie pojazdu

  Kategoria Opis
  Komórka odpowiedzialna:Wydział Komunikacji i Transportu
  Miejsce załatwienia sprawy:ul. Kościuszki 76, Dział Rejestracja, parter
  godziny urzędowania: poniedziałek-czwartek 7:30-15:00, piątek od 7:30 do 14.30
  tel. 077-436-93-00 (wew. 400) fax/ 077-436-93-01 (wew. 401)
  Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 - z późn. zmianami),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( tekst jednolity Dz.U. Nr 137 z 2007r., poz. 968 )
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( tekst jednolity Dz.U. Nr 186 z 2007r., poz. 1322 )
  • ustawa o opłacie skarbowej ( Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz.1635 )
  • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zmianami )
  Wymagane dokumenty:
  • W przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów: wniosek o wyrejestrowania pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dowód osobisty, a w przypadku firm również pełnomocnictwo; zaświadczenie o demontażu pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie; dowód rejestracyjny; kartę pojazdu, jeżeli była wydana; tablice (tablicę) rejestracyjne.
  • W przypadku kradzieży pojazdu: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dowód osobisty, a w przypadku firm również pełnomocnictwo; dowód rejestracyjny ; kartę pojazdu, jeżeli była wydana ;stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań; zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
  • W przypadku
  • wywozu pojazdu z kraju
  • , jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dowód osobisty, a w przypadku firm również pełnomocnictwo; dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą; dowód rejestracyjny; kartę pojazdu, jeżeli była wydana; tablice ( tablicę ) rejestracyjne.
  • W przypadku zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą; wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dowód osobisty, a w przypadku firm również pełnomocnictwo; dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą; dowód rejestracyjny; kartę pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne.
  • W przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności; wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dowód osobisty, a w przypadku firm również pełnomocnictwo; dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu; dowód rejestracyjny; kartę pojazdu, jeżeli była wydana; tablice rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach naliczanej indywidualnie na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 kwietnia 2002r. w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności ( Dz. U. z 2002r. Nr 44, poz. 419 z późn.zm. ).
  • W przypadku przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów: wniosek o wyrejestrowanie pojazdu złożony przez właściciela pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu; dowód osobisty, a w przypadku firm również pełnomocnictwo; zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w ustawie o recyklingu pojazdów, lub równoważny dokument wydany w innym państwie; dowód rejestracyjny; kartę pojazdu, jeżeli była wydana; tablice (tablicę) rejestracyjne.

  W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie zamiast dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.

  W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel pojazdu składa stosowne oświadczenie.

  Opłaty:Opłata skarbowa: 10,00 zł za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu, 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Forma płatności:gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30, Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57890500002001000002150104
  Opłata ewidencyjna:
  Forma opłaty ewidencyjnej:
  Inne opłaty:
  Forma płatności dla innych opłat:
  Termin składania dokumentów lub miejsce:na bieżąco
  Termin załatwienia sprawy:nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  Dodatkowe informacje:

  Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z ich tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

  Pojazd wyrejestrowany nie podlega powtórnej rejestracji, z wyjątkiem pojazdu: odzyskanego po kradzieży; zabytkowego; mającego co najmniej 25 lat, którego model nie jest produkowany od lat 15, uznanego przez rzeczoznawcę samochodowego za unikatowy lub mający szczególne znaczenie dla udokumentowania historii motoryzacji; ciągnika i przyczepy rolniczej, wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą

  Tryb odwoławczy:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
  Pliki do pobrania: - Wniosek

  Wróć do wyboru sprawy z tego Wydziału

  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności