Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Wydział Komunikacji i TransportuWydział Komunikacji i Transportu informuje, że celem lepszego zarządzania ruchem klientów został ponownie uruchomiony system kolejkowy, który porządkuje kolejność załatwiania spraw. W związku z tym warunkiem koniecznym jest pobranie z biletomatu (usytuowanego w poczekalni) do każdej sprawy jednego biletu (np. w celu dokonania rejestracji 2 samochodów zachodzi potrzeba pobrania 2 biletów, w celu odbioru prawa jazdy i rejestracji motocykla – identycznie – trzeba pobrać 2 bilety itd.). Pobrany bilet zawiera oznaczenie literowo cyfrowe, gdzie litera określa rodzaj kolejki, a cyfry oznaczają numer biletu w danej kolejce ( np. B005, A030). Po pobraniu biletu klient oczekuje na wezwanie do stawiennictwa w okienku obsługi klienta, gdzie o kolejności wezwania decyduje godzina pobrania biletu, a nie kolejność numerów na biletach (np. bilet B005, pobrany o godz. 10:00, będzie wezwany później niż bilet A030, pobrany o godz. 9:00).

Ponadto istnieje również możliwość internetowej rezerwacji kolejki na dowolnie dostępny dzień i godzinę. Wszelkie informacje i reguły dotyczące tej usługi podane są w zakładce poniżej pn. „Internetowa rezerwacja kolejki”

Czas obsługi klientów:
Jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w:
Poniedziałek 7:30-16:00
Wtorek - Czwartek 7:30-15:00
Piątek 7:30- 13:30
Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek - Czwartek 7:30-14:30
Piątek 7:30- 13:30

Uwaga: ostanie bilety wydawane są najpóźniej 30 min przed końcem obsługi klientów.

Numery kont do wpłat:

 • dokumenty komunikacyjne, prawo jazdy: konto Starostwa nr 7289 0500 00 2000 0000 0202 0001 Bank Spółdzielczy w Prudniku
 • opłata ewidencyjna: konto Starostwa nr 1289 0500 0020 0000 0002 0200 14 Bank Spółdzielczy w Prudniku
 • Gotowe wnioski, formularze i opisy załatwienia spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu

  Rejestracja ciągnika rolniczego, przyczepy, naczepy, zarejestrowancyh na terenie RP

  Kategoria Opis
  Komórka odpowiedzialna:Wydział Komunikacji i Transportu
  Miejsce załatwienia sprawy:ul. Kościuszki 76, Dział Rejestracja, parter
  godziny urzędowania: poniedziałek-czwartek 7:30-15:00, piątek od 7:30 do 14.30
  tel. 077-436-93-00 (wew. 400) fax/ 077-436-93-01 (wew. 401)
  Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 108 z 2005r., poz. 908 - z późn. zmianami)
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach ( tekst jednolity Dz.U. Nr 137 z 2007r., poz. 968 ),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2002 w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzoru znaku legalizacyjnego ( Dz.U. Nr 133 z 2002r., poz.1122 z późn. zm ),
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów ( tekst jednolity Dz.U. Nr 186 z 2007r., poz. 1322. ),
  • ustawa o opłacie skarbowej ( ( Dz.U. Nr 225 z 2006r., poz.1635 ).
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic ( tablicy ) rejestracyjnych pojazdów ( Dz.U. Nr 230 z 2003r., poz. 2302 z późn. zm. )
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie opłaty ewidencyjnej ( Dz.U. Nr 121 z 2007r., poz. 839 )
  • Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017r. poz. 1257 z późn. zmianami )
  Wymagane dokumenty:
  • wniosek ( złożony na formularzu dostępnym w każdym Wydziale Komunikacji ),
  • dowód własności pojazdu,
  • w przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela zawartymi w dowodzie rejestracyjnym , jako dowód własności wymagany do rejestracji rozumie się wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
  • dowód rejestracyjny, w przypadku zagubienia dowodu rejestracyjnego przed ponowną rejestracją należy przedstawić zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji,
  • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego w przypadku braku badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym,
  • dodatkowe badania techniczne pojazdu ( w przypadku braku identyfikacji lub danych niezbędnych do rejestracji pojazdu lub jeżeli z dokumentów wymaganych do rejestracji wynika, że pojazd uczestniczył w wypadku drogowym lub narusza wymagania ochrony środowiska ),
  • tablica rejestracyjna celem legalizacji ("czarna" tablica stara jest wymieniana na nową "białą"),
  • potwierdzenie wniesienia opłat,
  • dowód osobisty potwierdzający miejsce zamieszkania
  • w przypadku osoby prawnej : aktualny wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych : zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa cywilna spółki, dowody osobiste ( w tym przypadku pojazd będzie rejestrowany na rzecz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
  Opłaty:Opłata skarbowa: 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, od każdego stosunku pełnomocnictwa, prokury ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)
  Forma płatności:gotówką w kasie Starostwa czynnej w godzinach Pn 7:30-16:00, Wt-Cz 7:30-15:00, Pt 7:30-13:30 (jeżeli ostatni dzień miesiąca wypada w: Pn 7:30-15:30, Wt-Cz 7:30-14:30 Pt 7:30-13:30) lub na konto Urzędu Miejskiego w Prudniku nr 57 8905 0000 2001 0000 0215 0104
  Opłata ewidencyjna:1.50 zł
  Forma opłaty ewidencyjnej:gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 12890500002000000002020014 Bank Spółdzielczy w Prudniku
  Inne opłaty:120,00 zł - w przypadku wymiany tablic rejestracyjnych, 80.00 zł - bez wymiany tablic rejestracyjnych, w tym: tablica rejestracyjna - 40zł ; pozwolenie czasowe - 13.50zł : dowód rejestracyjny - 54.00zł ; komplet znaków legalizacyjnych - 12.50zł
  Forma płatności dla innych opłat:gotówką w kasie Starostwa lub na konto Starostwa nr 72890500002000000002020001 Bank Spółdzielczy w Prudniku
  Termin składania dokumentów lub miejsce:bezpośrednio w Wydziale Komunikacji i Transportu
  Termin załatwienia sprawy:nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
  Dodatkowe informacje:

  Druki do pobrania w Wydziale Komunikacji i Transportu.

  Uwaga:
  Po upływie okresu czasowej rejestracji pojazdu i zakończeniu postępowania , właścicielowi wydaje się decyzję o rejestracji pojazdu oraz dowód rejestracyjny , po okazaniu ubezpieczenia OC i zwrocie pozwolenia czasowego.

  Wszystkie załączniki do wniosku należy przedłożyć w oryginale.

  ogółem suma opłat - 121.50 zł ; bez wymiany tablicy - 81 zł

  Tryb odwoławczy:Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu za pośrednictwem Starosty Prudnickiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
  Pliki do pobrania: - Wniosek

  Wróć do wyboru sprawy z tego Wydziału

  
  • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
  • Ikona: Monitoring jakości powietrza
  • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
  • Ikona: Karta seniora
  • Ikona: Oś miu wspaniałych
  • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
  • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
  • Ikona: Życie pełne blasku
  • Ikona: KMZB
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Fundusze Norweskie
  • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
  • Ikona: Partnerstwo Nyskie
  • Ikona: Aktywny Samorząd
  • Ikona: Informacje o nieruchomościach
  • Ikona: Wydział Komunikacji
  • Ikona ePUAP
  • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
  • Ikona: zadaj pytanie Staroście
  • Ikona: odznaka honorowa
  • Ikona: Zdrowie Psychiczne
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Ewidencja Gruntów
  • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
  • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
  • Ikona: informacje dla głuchoniemych
  • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
  • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
  • Ikona: strona PCZK Prudnik
  • Ikona: Geoportal
  • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
  • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
  • Ikona: interaktywna mapa powiatu
  • Ikona: Firmy powiatu
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
  • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
  • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
  • Ikona: Europradziad
  • Ikona: polityka prywatności