Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

ZAWIADOMIENIE - SESJA RADY POWIATU

Przewodniczący Rady Powiatu w Prudniku zawiadamia, że w dniu 30 sierpnia 2019r. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Prudniku, ul. Kościuszki 76 zwołuje XIII sesję Rady Powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XIII sesji, przywitanie Radnych Rady Powiatu i zaproszonych gości
 2. Odtworzenie hymnu państwowego
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Powiatu z dnia 28 czerwca 2019r. oraz z dnia 9 sierpnia 2019r.
 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie między-sesyjnym
 6. Informacja Starosty o pracy w okresie między-sesyjnym
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2019 r. (druk nr 126 )

  Druk nr 126.pdf

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 127)

  Druk nr 127.pdf

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody/ odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z Radnym Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 128)

  Druk nr 128.pdf

 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 129)

  Druk nr 129.pdf

 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Odznaki Honorowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 130)

  Druk nr 130.pdf

 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 (druk nr 131 )

  Druk nr 131.pdf

 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów Powiatu Prudnickiego za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej (druk nr 132)

  Druk nr 132.pdf

 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia kontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 133)

  Druk nr 133..pdf

 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określania zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację społeczną i zawodową realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku (druk nr 134)

  Druk nr 134.pdf

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Prudnickiego od dnia 1 września 2019 r. (druk nr 135)

  Druk nr 135.pdf

 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego: wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Prudnicki (druk nr 136)

  Druk nr 136.pdf

 18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość (druk nr 137)

  Druk nr 137.pdf

 19. Skierowanie do rozpatrzenia petycji dotyczącej sprzeciwu co do lokalizacji na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej.
 20. Przyjęcie informacji o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną oraz działalności w I półroczu 2019 r.
 21. Przyjęcie informacji dotyczącej realizacji zadań Zarządu Powiatu jako zarządcy dróg powiatowych.
 22. Przyjęcie informacji Nadzorów Wodnych w Prudniku, Nysie i Krapkowicach z działań podejmowanych w 2018 r.
 23. Wnioski i oświadczenia Radnych
 24. Zamknięcie XIII sesji Rady Powiatu

Publikacja: Piątek, 23 Sierpnia 2019r. Godzina: 14:33. Wejść: 227.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Rozkłady jazdy
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności