Facebook

Przejdź do treści Herb Powiatu
 Baner Dzienniki Urzędowe Baner Biuro Rzeczy Znalezionych Baner Wzory formularzy i wniosków Baner Strona 1 LO Baner Strona CKZIU Baner Strona ZSR Baner Strona ZS Głogówek Baner Strona SOSW Prudnik Baner Strona SOSW Głogówek Baner Strona Poradnia Prudnik Baner Strona Fundusze Europejskie

Tutaj jestes: Strona główna / Aktualności

Aktualności

„Bliżej rodziny i dziecka - II edycja"

Powiat Prudnicki wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Domem Dziecka realizują projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (RPO WO), Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Logo

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo–wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje ww. grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji w okresie od 01.05.2018 r. do 31.12.2020 r.

Realizacja projektu odbędzie się w ramach szerokiego partnerstwa. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. W projekcie zaangażowanych jest 18 Partnerów w tym: Opolskie Centrum Dekokcjami Lokalnej FRLD, Fundacja Harmonia Życia, Powiat Opolski, Powiat Głubczycki, Powiat Nyski, Powiat Krapkowicki, Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski, Powiat Strzelecki, Powiat Prudnicki, Powiat Namysłowski, Gmina Zawadzkie, Gmina Praszka, Gmina Paczków, Gmina Dąbrowa, Gmina Strzeleczki, Gmina Ujazd, Gmina Namysłów oraz Gmina Prószków.

Powiat Prudnicki wraz jednostkami jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań w projekcie:

Zadanie I. Wsparcie pieczy zastępczej w powiecie prudnickim poprzez organizację:

a) wyjazdowych 3-dniowych warsztatów poznawczo-terapeutycznych z elementami treningu umiejętności społecznych i socjoterapeutycznych dla osób usamodzielnianych i przebywających w pieczy zastępczej, mających na celu wzmocnienie ich kompetencji w wypełnianiu ról społecznych, dla max. 24 osób;

b) cyklu sześciu, 1-dniowych rodzinnych spotkań i warsztatów rekreacyjno–twórczych, każdy dla 50 osób, mających na celu umożliwienie dzieciom i ich opiekunom nabycia większej samoświadomości w obszarze sfery myślenia, odczuwania i działania oraz konstruktywnych sposobów radzenia sobie z trudnościami.

Zadanie II. Realizację indywidualnych programów usamodzielnienia poprzez: utworzenie mieszkania chronionego (ok. 140 m2) dla 3 osób usamodzielnianych, nieposiadających czasowo innych możliwości zamieszkania i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Mieszkanie powstanie na bazie zasobów powiatu prudnickiego (wkład własny-nieruchomość). Mieszkanie zostanie wyremontowane oraz wyposażone w niezbędne meble, podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego oraz w komputery (pomoc w nauce). W ww. mieszkaniu, osoby usamodzielniane pod opieką specjalistów będą przygotowywane do prowadzenia samodzielnego życia oraz integracji ze społecznością lokalną - do czasu uzyskania przez nie innych możliwości zamieszkania.

Zadanie III. Reorganizację placówki opiekuńczo–wychowawczej typu socjalizacyjnego w powiecie prudnickim. Zadanie zakłada utworzenie 2 placówek opiekuńczo–wychowawczych spełniających wymogi ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. do 14 osób w powiecie prudnickim. Utworzenie ww. placówek nastąpi poprzez reorganizację obecnie funkcjonującej placówki opiekuńczo-wychowawczej z 28 miejscami. Placówki powstaną na bazie zasobów powiatu prudnickiego, tj. z zasobów powiatu zostaną przekazane 2 gotowe budynki, które w ramach projektu zostaną stosownie wyposażone, jak również z środków projektu zostanie zatrudniony dodatkowy, niezbędny personel - 5 wychowawców, celem zapewnienia całodobowej, pełnej opieki nad dziećmi umieszczonymi w dwóch nowo powstałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W ramach zadania zakupiony zostanie nowy środek transportu - bus przystosowany do przewozu m in. 16 osób, w tym osób niepełnosprawnych, na potrzeby dzieci z placówek (wyjazdy integracyjne, wydarzenia kulturalne i edukacyjne, wyjazdy do lekarza lub na inne konsultacje, które koordynuje personel placówki).

Na realizację zadania Powiat Prudnicki jako Partner Projektu otrzyma dofinansowanie w kwocie 2 070 196,06 PLN.

Logo Opolskie dla rodziny

2018-06-06

Plakat

Publikacja: Środa, 6 Czerwca 2018r. Godzina: 15:15. Wejść: 317.

Wróć do przeglądania aktualności.


 • Ikona: Zimowe utrzymanie dróg
 • Ikona: Monitoring jakości powietrza
 • Ikona: Oferta szkół ponadgimnazjalnych
 • Ikona: Karta seniora
 • Ikona: Oś miu wspaniałych
 • Ikona: Rozkład dyżurów aptek
 • Ikona: Bliżej rodziny i dziecka
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Razem dla bezpieczeństwa
 • Ikona: Życie pełne blasku
 • Ikona: KMZB
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Fundusze Norweskie
 • Ikona: Termomoderzacja ZS w Głogówku
 • Ikona: Partnerstwo Nyskie
 • Ikona: Aktywny Samorząd
 • Ikona: Informacje o nieruchomościach
 • Ikona: Wydział Komunikacji
 • Ikona ePUAP
 • Ikona: Rzecznik Praw Konsumentów
 • Ikona: zadaj pytanie Staroście
 • Ikona: odznaka honorowa
 • Ikona: Zdrowie Psychiczne
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Ewidencja Gruntów
 • Ikona: Prace geodezyjne i kartograficzne
 • Ikona: video inwestycji powiatu prudnickiego
 • Ikona: informacje dla głuchoniemych
 • Ikona: wirtualny spacer po powiecie
 • Ikona: wirtualny spacer po starostwie
 • Ikona: strona PCZK Prudnik
 • Ikona: Geoportal
 • Ikona: projekty unijne i projekty ze środków państwa
 • Ikona: mapa organizacji pozarządowych
 • Ikona: interaktywna mapa powiatu
 • Ikona: Firmy powiatu
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Narodowe Siły Zbrojne
 • Ikona: Regionalny System Ostrzegania
 • Ikona: Portal Zdrowia Opolszczyzny
 • Ikona: Europradziad
 • Ikona: polityka prywatności